Všeobecné obchodní podmínky


Vážení příznivci cizích jazyků,

moc mě těší váš zájem o jazykové vzdělání. Na mém portále www.englishka.cz,www.englishka.sk, popř. na www.englishka.eu. (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) jste si patrně již přečetli podrobnosti o vámi vybraném e-booku (elektronické knize), webináři anebo on-line kurzu. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko na objednávkové stránce webu. Přečtěte si je, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“. Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro prodej e-booků, webinářů a on-line kurzů (vše dohromady bude v dalším textu zkráceně označováno i jen jako „produkty“) přes webové rozhraní.
Samotný nákup produktů a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi (dále též jen „Smlouva“). Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Obsah VOP:

I. Základní údaje o prodávajícím
II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše
III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy?
IV. Jak je to s cenou produktů a jak se platí?
V. Jakým způsobem vám budou produkty dodány?
VI. Jak je to s funkčností digitálního obsahu a jeho součinností s hardwarem a softwarem?
VII. Vytváření audio, video a foto záznamů lektorem
VIII. Získávání a zpracovávání osobních údajů při návštěvě webového rozhraní
IX. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
X. Odstoupení od Smlouvy
XI. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád
XII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
XIII. Závěrem

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODÁVAJÍCÍM

Obchodní název společnosti: Englishka s.r.o.
Jednatelka Mgr. Petra Šolcová
Tel: +420775301308
E-mail: petra@englishka.cz
Adresa: Výhled 11, 55204 Chvalkovice
Stát: Česká republika
Identifikační číslo: 07137761
Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 41786.
Adresa pro doručování je shodná jako adresa sídla. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.
V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“.

II. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

KDO JE KUPUJÍCÍ?
Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní, se mnou uzavře kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených e-booků, webinářů anebo on-line kurzů. Při koupi těchto produktů se jedná o poskytnutí tzv. digitálního obsahu (je to pojem používaný přímo občanským zákoníkem).
I když předpokládám, že typickým Kupujícím, který si produkty koupí, bude spotřebitel, může být Kupujícím samozřejmě i podnikatel (podnikající fyzická osoba, často také uváděná jako OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).
KDO JE SPOTŘEBITELEM?
Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.
JAKOU SMLOUVU SPOLU UZAVÍRÁME?
Na prodej e-booků, webinářů i on-line kurzů je uzavírána Kupní smlouva. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP. Ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanovením VOP.
CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?
Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).
CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?
Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní anebo e-mail. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?
Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

1.Jako Kupující objednáváte produkty přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře.
2.POPIS PRODUKTŮ: Na webovém rozhraní naleznete podrobný popis nabízených on-line kurzů a e-booků, jejich obsah s uvedením pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Naleznete zde i reference klientů, kteří produkty pořídili a vyzkoušeli před vámi. Prezentace produktů uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
3.OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ. Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), případně vyberete způsob úhrady, pokud je v době objednávky nabízeno víc variant.
Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.
O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky, její součástí je i odkaz na platební údaje. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je v případě objednávky e-booku, webináře anebo on-line kurzu Smlouva uzavřena.
Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na moji elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje o mně“ v čl. I. těchto VOP.
V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.
Objednávat produkty přes webové rozhraní anebo e-mail je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

IV. JAK JE TO S CENOU PRODUKTŮ A JAK SE PLATÍ?

1.CENA PRODUKTŮ: Na webovém rozhraní uvedena i cena. Nejsem plátce daně z přidané hodnoty. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním produktů nejsou, cena uvedená v souhrnu objednávky anebo odsouhlasená v e-mailové komunikaci je tedy cenou konečnou.
2.Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátím. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mojí strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
3.Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.
4.ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit bezhotovostně platební kartou nebo bankovním převodem na uvedený bankovní účet. Pokyny k platbě obdržíte na webovém rozhraní při provedení objednávky a také v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.
Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých nebo v EUR (u objednávek z ostatních zemí EU). Není-li přímo na webovém rozhraní uvedeno jinak, použije se pro přepočet aktuální kurz EUR vs Kč zaokrouhlený na celé Kč.
5.SPLATNOST KUPNÍ CENY: V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.
V případě bezhotovostní úhrady Vám po přijetí platby vystavím a na e-mail uvedený v objednávce zašlu fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list.
Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.
Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDOU PRODUKTY DODÁNY?

1.ZPŮSOB DODÁNÍ. Při koupi ebooku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném (ebook) dodán po zaplacení kupní ceny na vámi sdělenou e-mailovou adresu jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu vám bude po uhrazení ceny digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním studentské sekce, do které se přihlásíte za pomocí vašeho emailu a přístupových údajů, které si sami zvolíte při registraci do studentské sekce webové stránky. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ studentské sekce.
2.DODACÍ LHŮTA. E-book či on-line kurz bude dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na příslušný bankovní účet, s výjimkou takového on-line kurzu, u kterého je kurz dodán (otevřen) v předem stanovený den pro všechny účastníky.
3.NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktů nevznikají, a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání.
4.Po dodání přístupových údajů si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, abych mohla zjednat nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII. těchto VOP (reklamační řád).
5.Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf a přehrávání video a audio souborů (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

VI. JAK JE TO S FUNKČNOSTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTÍ S HARDWAREM A SOFTWAREM?

1.Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. K přehrání obsahu v on-line kurzu ve studentské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
2.Digitální obsah je chráněn autorským právem a jeho kopírování / šíření, nahrávání nebo poskytování třetím osobám bez mého výslovného písemného souhlasu je zakázáno. Pod pokutou 100 000 Kč. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí, zkušeností a dlouholeté praxe.
3.UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv jsem oprávněna vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit, v případě závažného porušení těchto povinností i bez předchozího upozornění.

VII. VYTVÁŘENÍ AUDIO, VIDEO A FOTO ZÁZNAMŮ LEKTOREM

1.Lektor si vyhrazuje právo na vytváření audio, video a foto záznamů pro účely archivace akce, nebo pro použití pro svou prezentaci, ale výhradně pro užití na svých webových stránkách nebo video kanálech (youtube, vimeo, instagram, apod.).
2.V případě potřeby informujte lektora, že si nepřejete být fotografováni nebo natáčeni, pokud taková situace nastane. zde.

XI. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

1.Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ.
2.Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ.
3.Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li Spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Nejste-li spotřebitelem, odpovídám vám pouze za vady, které má produkt při převzetí.
4.V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od Kupní smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový nebo po opravě funkční produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu jako vady mohou přicházet v úvahu především nedostupnost obsahu (nefunkční přístupové údaje) či chybějící část obsahu.
5.Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu.
6.Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i e-mailem. Pokud vám produkt (resp. přístupové údaje k němu) nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.2.Při odstoupení od Kupní smlouvy jsem oprávněna vám ihned po odstoupení od Kupní smlouvy znepřístupnit uživatelský účet a přístup do on-line kurzu.
3.Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za on-line kurz anebo e-book. Peníze vám vrátím stejným způsobem, jakým jste je uhradili (tj. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.
4.V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny v době splatnosti, jsem oprávněná od Kupní smlouvy odstoupit, odstoupení lze učinit i e-mailem zaslaným na váš e-mail uvedený v objednávce. V případě, že jsem od vás obdržela před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátím vám ji do týdne od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.
5.Jak vy jako Kupující, tak já jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem.

XIII. ZÁVĚREM

1.Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
2.Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který se nachází na webu.
3.Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu pdf i přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky.
4.Tyto VOP jsou účinné od 1.10.2018

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PŘI NÁKUPU ZBOŽÍ ČI VÝROBKŮ

Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě ………… objednal zboží ……….. / poskytnutí služeb …, datum objednávky …., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..
Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.
V ………. dne ……….
Jméno a příjmení spotřebitele
(podpis) 2021 englishka

  • Domů
  • Kurzy
  • Kontakt
  • Obchodní podmínky
  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies